Mikä on nepsy-lapsi? Nepsy lapsen raivokohtaukset

Viime vuosina suomalaisessa keskustelussa on yleistynyt termi nepsy, joka viittaa neuropsykiatrisiin häiriöihin. Termiä käytetään mediassa, koulutuksessa ja perheiden keskuudessa, mutta monet saattavat miettiä, mitä nepsy tarkalleen ottaen tarkoittaa. Tässä artikkelissa pureudumme syvemmälle nepsyyn ja kerromme, mikä on nepsy-lapsi.

Mikä on nepsy-lapsi
Mikä on nepsy-lapsi

Nepsy-Piirteet

Nepsy on yleisnimitys erilaisille neuropsykiatrisille häiriöille ja kehityksen pulmille, jotka vaikuttavat lapsen toimintakykyyn. Näitä häiriöitä ovat muun muassa ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), autismikirjon häiriöt ja Touretten oireyhtymä.

ADHD

ADHD eli tarkkaavuushäiriö on yleinen neuropsykiatrinen häiriö, johon liittyy usein ylivilkkaus, impulsiivisuus ja keskittymisvaikeudet. ADHD voi ilmetä eri tavoin eri lapsilla, ja se voi vaikuttaa lapsen oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja arjen toimintoihin.

ADHD:n tunnistaminen ei aina ole helppoa, sillä jotkin oireet voivat olla normaalia käytöstä. Esimerkiksi kaikki lapset eivät ole yhtä keskittyneitä tai rauhallisia, ja impulsiivinen käytös voi olla osa kehitysvaihetta. Jos kuitenkin huomaat, että lapsellasi on jatkuvasti vaikeuksia istua paikoillaan, kuunnella ohjeita tai tehdä tehtäviä loppuun asti, kannattaa hakea ammattilaisen arviota.

Autismikirjon häiriöt

Autismikirjon häiriö on laaja kirjo erilaisia häiriöitä, jotka vaikuttavat lapsen sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kommunikointiin. Autismin kirjoon kuuluu muun muassa Aspergerin oireyhtymä, autismi, Rettin oireyhtymä ja atyyppinen autismi.

Autismin kirjon häiriöt voivat ilmetä eri tavoin eri lapsilla. Joillekin lapsille yhteisen leikin aloittaminen tai sosiaalisten vihjeiden tajuaminen voi olla haasteellista, kun taas toiset kaipaavat enemmän rutiineja ja ennakoitavuutta arjessa. Autismin kirjon häiriöt eivät aina näy ulospäin, ja ne voivat jäädä huomaamatta pitkäänkin.

Touretten oireyhtymä

Touretten oireyhtymä on neurologinen häiriö, johon liittyy tic-oireita. Tic-oireet ovat äkillisiä ja toistuvia liikkeitä tai ääniä, joita lapsi ei pysty hallitsemaan. Tic-oireet voivat olla esimerkiksi silmänräpäyksiä, yskimistä, kurkun raapimista tai sanojen toistamista.

Touretten oireyhtymä on harvinainen häiriö, joka ilmenee yleensä alakouluikäisillä lapsilla. Oireyhtymä ei vaikuta lapsen älykkyyteen, mutta se voi aiheuttaa haasteita arjessa esimerkiksi koulussa tai sosiaalisissa tilanteissa.

Nepsy-Lapsen Tunnistaminen

Nepsy-piirteitä esiintyy kaikilla ihmisillä jossain määrin, mutta joillakin piirteet ovat niin vahvoja, että ne aiheuttavat haittaa lapsen arjessa. Nepsy-lapset saattavat tarvita esimerkiksi enemmän tukea oppimisessa, sosiaalisissa tilanteissa tai arjen toiminnoissa.

Nepsy-lapsen tunnistaminen voi olla haastavaa, sillä häiriöt voivat ilmetä monella eri tavalla ja jokainen lapsi on yksilöllinen. Toisilla lapsilla piirteet voivat olla hyvin selkeitä ja vaikuttaa heidän toimintakykyynsä päivittäin, kun taas toisilla lapsilla piirteet voivat olla lieviä eikä niitä välttämättä huomaa heti.

Jos epäilet, että lapsellasi voisi olla nepsy-piirteitä, kannattaa hakea apua ammattilaisilta. Lääkärin, psykologin tai neuropsykologin arvio voi auttaa selvittämään, mistä piirteet johtuvat ja millaista tukea lapsesi tarvitsee.

Mikä on nepsy-lapsi

Nepsy-Lapsen Hoito

Nepsy-lapsen hoito rakennetaan aina yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaan. Hoito voi sisältää esimerkiksi lääkehoitoa, psykologisia tukitoimia, terapiaa tai erityisopetusta.

Lääkitystä käytetään yleensä silloin, kun nepsy-piirteet ovat hyvin voimakkaita ja aiheuttavat haittaa lapsen arjessa. Lääkkeet voivat auttaa esimerkiksi keskittymisvaikeuksissa, ylivilkkautta tai ahdistusta.

Psykologiset tukitoimet ja terapia voivat auttaa lapsen sosiaalisten taitojen kehittämisessä, itsetunnon vahvistamisessa tai stressin hallinnassa. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa, ja se voi tapahtua esimerkiksi koulussa tai terapiakeskuksessa.

Erityisopetus on usein tarpeen nepsy-lapsille, jotka tarvitsevat enemmän tukea oppimisessaan. Erityisopettajan avulla lapsi voi saada yksilöllistä opetusta, joka tukee hänen oppimistaan ja auttaa häntä saavuttamaan tavoitteensa.

Nepsy-Lapsen Vanhempien Tuki

Nepsy-lapsen vanhemmuus on haastavaa, ja vanhemmat voivat tarvita paljon tukea ja ohjausta arjessa selviytymiseen. Vanhemmat voivatkin hakea apua muun muassa koululta, terveyskeskuksesta tai neuropsykologilta.

Vanhemmille suunnattuja tukimuotoja ovat esimerkiksi vertaisryhmät, joissa vanhemmat voivat jakaa kokemuksiaan ja saada tukea toisiltaan. Lisäksi vanhemmat voivat saada tietoa ja vinkkejä nepsy-lapsen kasvatukseen esimerkiksi kirjoista, kursseilta tai netistä.

On tärkeää muistaa, että jokainen nepsy-lapsi on yksilöllinen ja hän tarvitsee juuri hänen tarpeisiinsa räätälöityä tukea. Vanhempien rooli onkin tärkeä lapsen tukemisessa ja avun hakemisessa hänen tarvitsemiinsa palveluihin.

Nepsy-Lapset Koulussa

Nepsy-lapset saattavat tarvita erityistä tukea myös koulumaailmassa. Koulussa lapsen oppimisen tukeminen on keskeistä, ja nepsy-lapsille onkin tarjolla monenlaisia tukitoimia.

Erityisopetus on yksi keino tukea nepsy-lapsen oppimisen tukemisessa koulussa. Erityisopettajan avulla lapsi voi saada yksilöllistä opetusta, joka tukee hänen oppimistaan ja auttaa häntä saavuttamaan koulutavoitteensa. Erityisopetus voi olla pienryhmäopetusta tai yksilöllistä ohjausta.

Lisäksi kouluterveydenhuollolla on tärkeä rooli nepsy-lapsen tukemisessa koulussa. Kouluterveydenhoitaja voi tehdä esimerkiksi kouluterveydenhoitosuunnitelman, johon kirjataan lapsen erityistarpeet ja tarvittavat tukitoimet. Kouluterveydenhoitaja voi myös ohjata vanhempia ja opettajia lapsen tukemisessa.

Koulussa voidaan käyttää myös apuvälineitä, kuten erilaisia tukimateriaaleja, luku- ja kirjoitusohjelmia tai äänitteitä. Apuvälineiden käytöstä päätetään yhdessä lapsen, vanhempien ja oppilashuollon kanssa.

On tärkeää muistaa, että jokaisella lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa tukea koulussa. Nepsy-lapselle on tarjolla monenlaisia tukimuotoja, jotka voivat auttaa häntä oppimisessa ja koulumenestyksessä.

Nepsy-lapsen raivokohtaukset

Nepsy-lapsilla on usein suurempi riski raivokohtauksiin kuin neurotyypillisillä lapsilla. Raivokohtaukset voivat olla haastavia sekä lapselle itselleen että hänen ympäristölleen.

Nepsy lapsen raivokohtaukset
Nepsy lapsen raivokohtaukset

Miksi nepsy-lapsilla on enemmän raivokohtauksia?

Haasteet tunteiden käsittelyssä ja käyttäytymisen säätelyssä

Nepsy-lapsilla on usein vaikeuksia käsitellä tunteitaan, säädellä käyttäytymistään ja kommunikoida muiden kanssa. Nämä haasteet voivat johtaa frustraatioon, ahdistukseen ja lopulta raivokohtaukseen. Nepsy-lapsille on myös tyypillistä aistiyliherkkyys, mikä voi tehdä heistä erityisen herkkiä ulkoisille ärsykkeille, kuten melulle, valolle tai kosketukselle.

 • Tunteiden hallinnan vaikeudet: Vaikeus tunnistaa ja ilmaista omia tunteita sekä säädellä niitä aiheuttaa helposti raivokohtauksia.
 • Kommunikaatiohaasteet: Vaikeudet ilmaista itseään sanallisesti tai ymmärtää toisten viestejä voivat johtaa turhautumiseen.
 • Aistiyliherkkyys: Herkkyys ärsykkeille, kuten valo, äänet tai kosketus, voi laukaista voimakkaita reaktioita.

Ennakoivia merkkejä ja varoitusmerkkejä

On tärkeää tunnistaa nepsy-lapsen raivokohtauksen ennakoivia merkkejä ja varoitusmerkkejä ajoissa. Näin voidaan tarvittaessa ryhtyä toimiin tilanteen rauhoittamiseksi ennen kuin raivokohtaus pääsee eskaloitumaan.

Ennakoivia merkkejä

 1. Fyysiset merkit: Punoittava iho, hengityksen kiihtyminen, lihasjännitys.
 2. Käyttäytymisen muutokset: Äkillinen hiljaisuus, vetäytyminen, ärsyyntyminen pienistä asioista.
 1. Kommunikaation muutokset: Vaikeudet löytää sanoja, toistaa itseään usein, ärtyneisyys keskusteluissa.

Käsittelytapoja ja selviytymisstrategioita

Nepsy-lapsen raivokohtauksen käsittelyssä ja selviytymisstrategioissa on tärkeää ottaa huomioon lapsen yksilölliset tarpeet ja taipumukset. Jokainen lapsi reagoi eri tavalla, joten on olennaista kokeilla erilaisia lähestymistapoja ja löytää ne keinot, jotka toimivat parhaiten kyseisen lapsen kohdalla.

Käsittelytapoja raivokohtauksen aikana

 1. Rauhallinen läsnäolo: Pysy rauhallisena ja anna lapselle tilaa tunteidensa purkamiseen.
 2. Turvallinen ympäristö: Varmista, että ympäristö on mahdollisimman rauhallinen ja turvallinen ilman ylimääräisiä ärsykkeitä.
 3. Empaattinen kommunikointi: Käytä rauhallista ääntä ja ilmaise ymmärrystä tilannetta kohtaan.

Toimintasuunnitelma raivokohtauksen varalta

Ennaltaehkäisykeinot

 • Luodaan rutiineja ja ennakoitavuutta päivärytmiin.
 • Tarjotaan selkeää ja yksinkertaista ohjausta arjen tilanteissa.
 • Opitaan tunnistamaan lapsen ylikuormituksen merkkejä ja tarjotaan tarvittaessa rauhoittumishetkiä.

Tilanteen rauhoittaminen

 1. Poistetaan ylimääräiset ärsykkeet ympäristöstä.
 2. Käytetään rauhoittavia keinoja, kuten paineentuntoa tai raskasta peittoa.
 3. Tarjotaan turvallinen ja rauhallinen paikka lapselle rauhoittumista varten.

Jälkihoito ja tukitoimet

 • Käydään tilanne läpi rauhallisesti ja empaattisesti lapsen kanssa.
 • Tarjotaan tilaa ja aikaa palautumiselle ilman painostusta jatkokeskusteluihin.
 • Arvioidaan tilannetta jälkikäteen ja pyritään tunnistamaan mahdollisia ennaltaehkäisykeinoja tulevia tilanteita varten.

Nepsy-lapsen raivokohtaukset voivat olla haastavia, mutta niiden ymmärtäminen, ennakoiminen ja käsittely ovat avainasemassa tilanteiden hallitsemisessa. On tärkeää tukea nepsy-lasten ympäristöä ymmärtämällä paremmin näiden kohtausten syitä ja oireita. Ennaltaehkäisykeinot, varhainen tunnistaminen ja empaattinen lähestymistapa voivat auttaa luomaan turvallisempaa ympäristöä sekä lapselle että hänen läheisilleen.

Johtopäätökset

Nepsy-lapset tarvitsevat erityistä tukea ja huomiota arjessaan. Nepsy-piirteet voivat ilmentyä monella tavalla, ja jokainen lapsi on yksilöllinen. Tärkeintä onkin tunnistaa mahdolliset nepsy-piirteet ajoissa ja hakea apua ammattilaisilta.

Nepsy-lapsen hoito rakennetaan aina yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaan, ja hoitomuodot voivat vaihdella lääkityksestä terapiaan ja erityisopetukseen. Vanhemmat voivat saada tukea esimerkiksi vertaisryhmistä tai neuropsykologeilta.

Koulumaailmassa nepsy-lapselle on tarjolla monenlaisia tukimuotoja, kuten erityisopetusta ja apuvälineitä. On tärkeää muistaa, että jokaisella lapsella on oikeus saada tarvitsemaansa tukea koulussa.

Ymmärrys nepsy-lapsista ja heidän tarvitsemastaan tuesta on lisääntynyt viime vuosina Suomessa. On tärkeää jatkaa keskustelua nepsy-lapsista ja edistää nepsy-lapsen oikeuksia ja hyvinvointia yhteiskunnassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *