markus_header

(Kaleva 5.6.2016)
Suomessa on tulevaisuudessa siirryttävä ilmasto-, omavaraisuus- ja työllisyyssyistä yhä enemmän kotimaiseen, puhtaaseen energiaan. Yhtenä ratkaisuna on voitava keskustella myös vesivoiman lisäämisestä jo rakennetuissa vesistöissä.

Kokoomuksen puheenjohtajaehdokkaat vastustivat Kauppalehdessä 30.5. Kollaja-hankkeen etenemistä. On ymmärrettävää, että Kollajasta on yhteiskunnassa erilaisia näkemyksiä. Keskustelussa olisi kuitenkin hyvä huomata myös Kollajan myönteiset mahdollisuudet.

Selvitysten mukaan hankkeessa pystyttäisiin yhdistämään kestävällä tavalla ympäristön- ja luonnonsuojelu, kotimainen, puhdas energia ja työllisyys.

Koskiin, joiden kohtalo on huolettanut ihmisiä, ei rakennettaisi mitään. Ne säilyisivät ennallaan. Suunnittelun kohteena oleva maa-alue on pääosin metsämaata ja ojitettua suota, eikä siellä ole pysyvää asutusta. ELY-keskus on todennut, että Kollajan rakentaminen ei merkittävästi vaarantaisi alueen luontoarvoja.

Tarvitsemme Suomessa kipeästi täällä tuotettua säätövoimaa lisääntyneen tuulivoiman rinnalle. Kotimainen vesivoima, lauhde ja tuonti säätävät tuotannon vastaamaan kulutusta vuorokausitasolla. Kulutuksen ja tuotannon pitää olla tasapainossa myös sekuntitasolla. Tässä vesivoima on aivan ylivoimainen.

Vesivoima on ainoa päästötön, uusiutuvan energian muoto ilman yhteiskunnan tukia. Altaat ja voimalaitos voitaisiin toteuttaa täysin yksityisellä rahoituksella. Kun tulvavedet otettaisiin talteen ja hyödynnettäisiin, myös tulvahaitat Pudasjärvellä ja Iijoella vähenisivät.

Vesivaraston ansiosta alajuoksun viisi vesivoimalaitosta saataisiin tehokkaaseen käyttöön. Samalla yritys kuitenkin velvoitettaisiin kalateiden turvaamiseen vesistöalueella.

Tarvitsemme Suomessa kipeästi myös työpaikkoja ja investointeja. Kollaja olisi todellinen piristysruiske ennen muuta Koillismaan ja Pohjois-Suomen työllisyys- ja taloustilanteeseen.

Työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan pelkästään rakentamisaikana noin 1250 henkilötyövuotta. Lisäksi voimalaitokset tuovat sijaintipaikkakunnalle huomattavia kiinteistöverotuottoja, jotka lisäävät sen elinvoimaa. Jokaista työpaikkaa tarvitaan.

Jos Pohjois-Suomi museoidaan, seurauksena on ihmisten, työpaikkojen ja palvelujen kiihtyvä keskittyminen muutamaan suureen kaupunkiin ja yhteisten voimavarojen hukkaaminen. Tästä kärsisi koko Suomi.

Koillismaan ja Pohjois-Suomen ihmisille on annettava mahdollisuus kestävällä tavalla hyödyntää niitä luonnonvaroja, joita alueella on. Toivon, että Kollaja-hanke etenee tällä vaalikaudella.

Markus Lohi
Keskustan kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Rovaniemi